Hỏi: Trường hợp văn bản pháp luật mới ban hành làm thay đổi các ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì giải quyết như thế nào?

blank

Đáp:

Trong trường hợp Cơ quan nhà nước ban hành các văn bản pháp luật mới mà nội dung của nó làm thay đổi các ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì cần phân loại và giải quyết như sau:

  • Đối với các văn bản pháp luật mới ban hành quy định mức ưu đãi cao hơn mức ưu đãi mà nhà Đầu tư đang được hưởng: quy định về mức ưu đãi trong văn bản pháp luật mới được áp dụng cho dự án đầu tư đối với thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.
  • Đối với các văn bản pháp luật mới ban hành quy định mức ưu đãi thấp hơn mức ưu đãi mà nhà Đầu tư đang được hưởng: Nhà Đầu tư tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cũ cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.
  • Đối với các văn bản pháp luật mới ban hành quy định mức ưu đãi thấp hơn mức ưu đãi mà nhà đầu tư đang được hưởng mà lý do thay đổi quy định là vì quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường: Nhà đầu tư vẫn phải áp dụng mức ưu đãi đầu tư mới mà văn bản pháp luật mới quy định cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại.

Trong trường hợp này, Nhà đầu tư được xem xét giải quyết bằng các biện pháp bảo đảm đầu tư như sau:

  • Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;
  • Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;
  • Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

Để được áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư như trên, nhà đầu tư phải  gửi văn bản đề nghị cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định về ưu đãi đầu tư (nếu có một trong các loại giấy tờ đó). Văn bản đề nghị gồm các nội dung sau:

  • Tên và địa chỉ của nhà đầu tư;
  • Ưu đãi đầu tư theo quy định tại văn bản pháp luật trước thời điểm văn bản pháp luật mới có hiệu lực gồm: Loại ưu đãi, điều kiện hưởng ưu đãi, mức ưu đãi (nếu có);
  • Nội dung văn bản pháp luật mới có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư;
  • Đề xuất của nhà đầu tư về áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp vượt thẩm quyền, Cơ quan đăng ký đầu tư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây