Xác định thu nhập tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng...

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định cụ thể thông qua Điều 14, Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn Thu...

Xác định chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3790/TCT-DNL trả lời cho Công ty TNHH Crowe Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kế toán – kiểm toán) về...

Chứng từ điện tử không được chấp nhận trong kê khai, nộp thuế

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2796/TCT-DNL hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê...

Chuyển lợi nhuận tích lũy nhiều năm ra nước ngoài

Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 57077/CT-TTHT hướng dẫn về thực hiện chuyển lợi nhuận tích lũy ra nước ngoài. Theo đó: Công ty đã...

Thanh toán công tác phí trên 20 triệu đồng cho người lao động

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 6480/CT-TT&HT hướng dẫn về việc thanh toán chi phí công tác. Theo đó: Trường hợp công ty cử người...

Sửa đổi các quy định về thuế TNDN và thuế TNCN trong Thông tư...

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ...

Chính sách thuế đối với khoản chi hỗ trợ cho nhà phân phối

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế tình Bình Dương ban hành công văn số 4285/CT-TT&HT về chính sách thuế đối với khoản chi hỗ trợ cho nhà phân phối. Theo đó: Trường hợp Công ty...

Xác định thuế TNDN, thuế TNCN của chi phí tư vấn thuế TNCN cho...

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 79003/CT-TTHT hướng dẫn về cách xác định thuế TNDN, thuế TNCN đối với chi phí tư vấn thuế...

Xác định chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiêp có giao...

Ngày 24 tháng 1 năm 2018, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3966/CT-TTHT trả lời thắc mắc về hạch toán chi phí lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP đối với doanh nghiệp...

Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư...

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14475/BTC-TCHQ trả lời vướng mắc về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật...
- Advertisement -

Recent Posts

0988520592