Chính sách thuế đối nhà thầu đối với lãi tiền gửi ngân hàng và...

0
Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu...

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT...

0
Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều...
blank

Luật thuế bảo vệ môi trường

0
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế...
blank

HƯỚNG DẪN CÁCH KÊ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN

0
Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên): Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao gồm: + Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN + Các tài liệu...
blank

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN, GIẢM THUẾ TÀI NGUYÊN

0
Các trường hợp được miễn thuế, giảm thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 9 Luật thuế tài nguyên và Điều 6, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP, bao gồm: MIỄN THUẾ Miễn thuế tài nguyên đối với...
blank

ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ TÀI NGUYÊN

0
Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 2, Thông tư 152/2015/TT-BTC. Người nộp thuế tài nguyên trong một...
blank

SẢN LƯỢNG TÀI NGUYÊN TÍNH THUẾ

0
Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 152/2015/TT-BTC, sản lượng tính thuế tài nguyên được quy định cụ thể như sau: Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng...
blank

KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

0
Việc khai thuế, quyết toán thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 9, Thông tư 152/2015/TT-BTC, cụ thể như sau: Tổ chức, hộ kinh doanh khai...
blank

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

0
Căn cứ Điều 5, Nghị Định 154/2016/NĐ-CP quy định miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong các trường hợp sau: Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện, nước tuần hoàn...
blank

CÁCH TÍNH PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

0
Cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quy định tại Nghị định về Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối Với Nước Thải – Số 154/2016/NĐ-CP Ban hành 16/11/2016, hiệu lực...
blank

KÊ KHAI, THẨM ĐỊNH TỜ KHAI VÀ NỘP PHÍ BVMT ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI...

0
Cách kê khai, thẩm định tờ khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quy định tại Điều 8, Nghị định về Phí Bảo Vệ Môi Trường Đối...
blank

CÁCH KÊ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI

0
Bước 1: Mở HTKK phiên bản mới nhất → Thuế Tài nguyên → Chọn tờ khai thuế tài nguyên 01/TAIN. Bạn chọn loại hình kê khai thuế theo tháng hay theo từng lần phát sinh Bước...
0988520592