blank
blank

Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp

Chi phí sản xuất của đơn vị xây lắp là toàn bộ về chi phí lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên...
blank

Các loại sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định cụ thể về sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp: Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một...
blank

Nguyên tắc, yêu cầu lập và trình bày báo cáo quyết toán trong đơn...

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 6, Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định về Báo cáo quyết toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp: 1. Đối tượng lập báo cáo quyết toán Đơn vị hành chính, sự nghiệp...
blank

Các quy định về mở sổ kế toán và ghi sổ kế toán trong...

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định cụ thể về sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp: 1. Mở sổ kế toán a) Nguyên tắc mở sổ kế toán Sổ kế toán phải được mở...
blank

Quy định về khóa sổ kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định cụ thể về sổ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp: Khóa sổ kế toán là việc cộng sổ để tính ra tổng số phát sinh bên...
blank

Sửa chữa sổ kế toán đối với đơn vị Hành chính sự nghiệp

Căn cứ theo Điều 5, Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định cụ thể về Sổ kế toán và quy định tại Điều 27 Luật kế toán 2015, chi tiết việc sửa chữa sổ kế toán đối với đơn vị Hành...
blank

Kế toán tiền mặt tại quỹ trong đơn vị Hành chính sự nghiệp

1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 111- Tiền mặt dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của đơn vị, bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ. Chỉ phản ánh vào TK...
blank

Kế toán phải thu nội bộ tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 136- Phải thu nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. 1-...
blank

Kế toán tạm chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 137- Tạm chi tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. 1- Nguyên tắc...
blank

Kế toán phải trả nội bộ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 336- Phải trả nội bộ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. 1-...
blank

Kế toán nguồn cải cách tiền lương trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn nguyên tắc kế toán và phương pháp hạch toán TK 468- Nguồn cải cách tiền lương tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư...
blank

Phương pháp hạch toán Thu hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp

Bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn phương pháp hạch toán TK 511- Thu hoạt động do NSNN cấp tại các đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. 1. Kết...
- Advertisement -
blank

Recent Posts

0988520592