blank

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2018, ưu đãi giảm 50% số thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế đã bị bãi bỏ.

Ngày 08 tháng 04 năm 2019, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 1285/TCT-DNNCN để hướng dẫn xác định số thuế TNDN được giảm tại Khu kinh tế năm 2018.

Theo đó, số thuế TNCN đươc giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu khi quyết toán thuế TNCN năm 2018 được xác định như sau:

Thuế TNCN được giảm = Tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm x Thu nhập chịu thuế tại Khu kinh tế cá nhân nhận từ 1/1/2018 đến 9/7/2018 x 50%
Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế

Trong đó:

  • Tổng số thuế TNCN phải nộp trong năm được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương phát sinh trong năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.
  • Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế là thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương cá nhân được nhận bao gồm cả thu nhập trong Khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và thu nhập ngoài Khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu (nếu có).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây