Ngày 23/04/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 6547/CT-TT&HT về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, đã nộp Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, Công ty thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thì:

– Về thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Công ty sử dụng mẫu “Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài” ban hành theo Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính để gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định. Công ty làm thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và trên thông báo Công ty trình bày cụ thể số tiền được chia lợi nhuận, số tiền chuyển lợi nhuận của từng năm.

– Về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Công ty tự quyết định số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài nhưng phải đảm bảo các khoản lợi nhuận phát sinh này sau đã trừ chuyển lỗ của các năm trước, nếu trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán không còn số lỗ lũy kế (trường hợp đã được cơ quan thuế kiểm tra thì lấy theo số kiểm tra) và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước thì Công ty được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC. Khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Công ty thông báo cho cơ quan thuế theo mẫu quy định và thành viên góp vốn là tổ chức nước ngoài thì không phải kê khai, nộp thêm khoản thuế nào tại Việt Nam. Trường hợp thành viên góp vốn là cá nhân thì trước khi Công ty thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài Công ty phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

– Về thời gian chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Công ty thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sau 07 ngày làm việc tính từ ngày gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây