Hỏi: Nếu dự án đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn thì có được giảm vốn hay không?

Đáp:

Việc tăng, giảm vốn của doanh nghiệp tuân theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, có hai hình thức: Công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

 1. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:
 • Công ty TNHH 2 hai thành viên trở lên có thể giảm vốn bằng các hình thức sau đây:
  • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trongvốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
  • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;
  • Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định .
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  • Vốn điều lệ; số vốn dự định giảm;
  • Thời điểm, lý do và hình thức giảm vốn;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 1. Đối với công ty TNHH một thành viên:
 • Công ty TNHH một thành viên được quyền giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
  • Hoàn trả một phần vốn góp trongvốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;
  • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.
 • Khi giảm vốn điều lệ, công ty TNHH một thành viên không cần làm thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh giống như công ty TNHH hai thành viên trở lên, mà chỉ cần ghi nhận trong điều lệ, các tài liệu hạch toán tài chính của công ty.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây